Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

Breaking News

Breaking News

*Thina sikhule kabuhlungu straight!*

“`Bewuthi uzihlalele nje uzwe kuthiwa:“`

“ _Mbambeni simpeyite_ “

23
Create Image
  Bonga : Sungaze ungikhulume kabi ngokukukweleta uR10 nje Aaybo thina sikweleta ko Absa boma R10 000 Maqede...

  1 Comment
  Zulu Jokes

  Seconds

  I need 100 Rappers Khona Ingoma engfuna siyshaye ezodlala 2wks 10hrs and 11 Seconds

  3
  Create Image


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  amakhwapha!

  Z’hlobo zami ngithanda ukubonga uJehova ngoba amakhaza angiflce sengiqedile iSyllabus yokugeza umzimba Wonke. KuJune noJuIy ngizobe ngenza nje ama revision Iapha nalaphaya, ngigeza ubuso nenyawo nokwesula amakhwapha!”

  15
  Create Image


  Leave a comment
  Zulu Jokes

  Ameni

  Umona

  US’thole kwakuyindoda ezihluphekelayo. Kwathi ngolunye usuku yakhetha ukuthandaza.

  Ithi “Nkulunkulu ngiyahlupheka ngicela ungiphe nje okuhle.”

  Nangampela uzwakale umthandazo wakhe kuNkulunkulu.
  Amphendule u Nkulunkulu athi, “Cela noma yini oyifunayo, kodwa yazi ukuthi kukho konke ozokucela, ngizonika nomakhelwane wakho kuphindwe kabili.
  Avume uSthole

  Nangampela acabange ukucela imoto, abuke ukuthi umakhelwane uzoba nezimbili. Ayeke!

  Acabange ukucela ibus, abuke ukuthi umakhelwane uzoba namabili.
  Ayeke!

  Acabange ukucela uR5 million we lotto, abuke ukuthi umakhelwane uzoba no R10 million.
  Ayeke!

  Athule, ecabange ukuthi angacelani nje.!

  Abe esethi “Nkulunkulu ngicela ungikhiphe ihlo ( iso )elilodwa. Ezwakale esethi usuyokwenza njalo ke nakumakhelwane.

  Ngikhuluma ngomuntu onomona akakwazi ukucela into ezomsiza ngoba ubheka ukuthi nomakhelwane wakhe uzoba nakho. Uncamela ukuphuma iso ngenxa yokuthi nomakhelwane awakhishwe omabili awakhe amahlo.

  Akaphumeleli umuntu onomona kunalokho ulahlekelwa ilokho anakho.

  Qaphela umona shlobo sami namhlanje!

  Ungahlali nale msg idlulisele nakwabanye.

  Ubaxwayise ngomona ungasizakali wedwa ngoba wangaydlulisa uzobe unomona sengzohlala phasi ngdedele ofakazi wangafakaza ngalendaba kyobe unomona ngcela inkosi ibusise enikzwile amen

  Ameni

  11
  Create Image
   Bonginkosi Sunday Methula : Iyakha imnandi

   1 Comment
   Zulu Jokes

   worksuit

   Nango umkhwenyana uNyaa wavakashela ekhweni
   lakhe wathi e fika kwathiwa “Ufike kahle mkhwenyana,
   sicela usifakele i-dish yeDstv phezu kwendlu”
   Ngamahloni wesaba ukuthi athi akakwazi.
   Ngemva kwesikhashana umamezala wezwa
   kuthi Di! phansi into enesisindo,
   Babuza “Yini leyo ewayo?”
   UNyaa waphendula “Yi hovoros (over all) mama!”
   Umamezala abuze “I hovorosi (overol) elesisindo esingaka?”
   Wezwakala ngelipholileyo uNyaa ethi “Ngiphakathi kwayo”
   hovorosi is a worksuit

   7
   Create Image


   Leave a comment
   Zulu Jokes

   idrama.

   Ebhayibhelini zazilishumi(10) intombi ezazilinde umyeni oyedwa(1)lina ngokuba babili nje kuphela endodeni selikhiphana amehlo
   fundani ibhayibheli niyeke idrama.

   8
   Create Image


   Leave a comment
   Zulu Jokes

   uye ummeli kaZuma lo”

   Uthi “excuse me” etaxin yaseNkandla uzwe ogogo behleba bethi “uye ummeli kaZuma lo”

   11
   Create Image


   Leave a comment