ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਨਾ ਛਤੀਰ,
ਅੱਖ ਚੱਕੇ ਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ,
I LOVE U BAI


Related Posts

3 thoughts on “ਵੱਡਾ ਬਾਈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *