Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

elimnyama

Uma ungyithandi ipp yami isho uzobona ikati elimnyama 🐈😂😂
Leave a comment
Zulu Jokes

bakwethu

Kukhona abantu abakhuluma kakhulu sengathi baginya iradio enamabattery amasha noma bagwinyimpempe, kahleni bakwethu

1


Leave a comment
Zulu Jokes

mayengumthakathi

Ngabe yiqiniso ukuthi uma umama wakho engu nurse u kulalisa ngenjeksheni aphinde akuvuse ngayo?mayengumthakathi ke ukwenzenjani 😂😁😂

1


Leave a comment
Zulu Jokes

snukha

Usahleli estolo udlala I snukha uwine I slender mese uphuma kuthi sicela usishiyele induku yesi snukha
Leave a comment
Zulu Jokes

awuzwe ungathi yistori”

Waxabana umfundi nothisha ekilasini wacasuka uthisha, uyathetha umfana uyanyenyeza uthi”hee awuzwe ungathi yistori” insizwa esasikhula nazo lezo madoda
Leave a comment
Zulu Jokes

maZulu

Celukubuza kuyicala yini ukubuza impilo kumuntu emva kokubingelela? Uvele athi ngiyaphila angasakubuzi wena unjani, ngangithi kwenziwa yizingane zodwa nabadala ke sebenawo lomkhuba yashonaphi inhlonipho maZulu
Leave a comment
Zulu Jokes

kanzima

Avekubuhlungu umzali ebalisa ngomtanakhe esemlahlile engasabuzi nempilo kodwa ekhuliswe wuye kanzima

1


Leave a comment