Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

ama-security nje?

nali ikhehla lifika esibhedlela libuza kudokotela!
ikhehla; kodwa bantwabami yini le ebulala
umntanami kanje?
doctor; yingculaza baba
ikhehla; imenze kanjena pho, ikwenza kanjani
lokhu
doctor; hhai baba lesisifo sivele silwe namasosha
omzimba aze aphele, bese sizidlela
nje
ikhehla; hawu kodwa ndodana uma sekuphele
amasotsha omzimba anibe nisathumela ngisho
ama-security nje?

2
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

owenza lokho!.

UThibhoz wayethole isipho esiyithoyizi elikhulu. Uthe uma efika endlini, wabiza izingane zakhe zontathu, uMgwaja, uKhwashu noBhande. Athi uThibhoz: Nginikwe ithoyizi elilodwa la. Ngakho-ke kuzofanele ngilinike oyedwa.
Athi uThibhoz: Ubani ohlonipha kakhulu? Ubani ongaphenduli uma umama wenu emthethisa? Ubani futhi ongaphindiseli uma umama wenu emshaya?
Athi uMgwaja: Ukhohlwe ukusitshela baba ukuthi ufuna kube elakho leli thoyizi, ngoba uwena wedwa phela owenza lokho!.

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

ngizokufonela kusasa.”

Ukuphuzela endlini kuyinkinga, ngithe sengidakiwe ngathi kunkosikazi: “Faka inamba yakho la📱, ngizokufonela kusasa.”

3
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

zonke

“Mngani amadoda izinja🐕” lowoMzuzu yena ushaya nga five and ziMluma zonke

7
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

yangaphakath bo 😋

Umuntu abe mubi 🐸aqede abemnandi 🍑aybo nayi inyama yangaphakath bo 😋

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

uGogo ushonile

When your Uncle doesn’t know how to use emojis.
Uncle : Hey mshana uGogo ushonile🍆

1
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

Nam?

I’m starting to think abantu abazithandi Izinto ezimnandi🤔
Usholo ukuthi isex ngyeza kamnandi so🙏
Kukhon’umuntu ongakayenzi Nam?

2
Create Image


Leave a comment