Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

ngihlezi naye

Kubo bonke laba ababethi uBabe ungidlisile, ngihlezi naye la sixoxa ngodaba lwenu, ngicamele esifubeni sakhe nginibala 1 by 1๐Ÿ˜๐Ÿ˜

10
Create Image


Leave a comment
10


Leave a comment
Zulu Jokes

Abafazi on sale

Haiybo! Uyazi ngiphuphe kambi kanjani izolo kuthiwa abafazi baphelile estolo. Nabakade bekwi laybye bonke bakhokhelwe u cash. Ngaphuma estolo ngijuluke ngimanzi ngingaphethe lutho ngoba naye lo ebengithi uSoulmate wami kuthiwa uthengiwe… Cash on delivery, uhambile naye

16
Create Image


Leave a comment
16


Leave a comment
Zulu Jokes

Udla amandla ami

Sengikubambile, sengiyazi ukuthi uwena. Ur busy ulokhu uthi makhi_makhi (Makhelwane) kimi, kanti wazi kahle ulambela ezinkukhwini zami. Ngifuyile kodwa wena uyangintshontshela.Y ungasho ukuthi uyazithanda ngikusisele. Uyinkentshane imbungulu uqobo lwayo. Udla amandla ami lwabishi, doti…

5
Create Image


Leave a comment
5


Leave a comment
Zulu Jokes

inkukhu yami.

Ngi bussy usuku lonke ngilungiselela umuntu othe uzongivakashela aqede yonke indlala kimi. Ngimphekele kamnandi nenkukhu isibhuxhabhuxha. Udla inkukhu yami uze uncinda iminwe, Uhlulwa ukudla mina. Ujika lapho ungishaya ngo solo. Ngizowenzani u-one round, angahamba kanjani yena esuthi mina ngilambile?Uyadlala. Ngiyayifuna nje inkukhu yami.

5
Create Image


Leave a comment
5


Leave a comment
Zulu Jokes

iqanda.

Haiy, bayaganwa abantu la ngaphandle. Ngivele ngilobole umuntu ohlulwa nawuku boiler iqanda.

9
Create Image


Leave a comment
9


Leave a comment
Zulu Jokes

Bangakhi

Haiy, uyangilandela shame, nawe usukwiTelegram. nakwi BBM kwakunguwena. Bangakhi abangani bakho oza nabo laaa.

3
Create Image


Leave a comment
3


Leave a comment
Zulu Jokes

straight.

Guys, ngithukile eSouth Africa in this rainbow country, nabaphathi bezwe besantshontsha bedla imali yabahlali. ukuthi kusakhona abantu abasabizana ngamaQabane noKlova. Sihlezi emakhaya noGrade12, Diploma, Degree, MSc nama Masters ethu kulendlala engaka. Haiybo,aniswele lutho nina. Yazi ngavele ngabona udlame straight.

1
Create Image


Leave a comment
1


Leave a comment
Zulu Jokes

nempondo elilodwa

Ngilalele izindaba: Kuthiwa engozini ebingaphansi kwe bridge phakathi kweTaxi neTruck yomoba, kuthiwa kulimale abantu ababili nempondo elilodwa.

3
Create Image


Leave a comment
3


Leave a comment
Zulu Jokes

Hlonipha baby train

Ave iyisicefe lento yakho yokuzibona ukuthi ukhule ukudlula abantu abadala nabazali bakho ngoba naku wena uzala kakhulu. (Hlonipha baby train)

16
Create Image


Leave a comment
16


Leave a comment
Zulu Jokes

Zwe, ekhathazekile*

Ngizama ukitshala ama curry leaves la egcekeni manje angazi kumele ngifake u curry ongakanani emhlabathini. Ngicela ningisize. (*Zwe, ekhathazekile*)

1
Create Image


Leave a comment
1


Leave a comment
Zulu Jokes

mase udakiwe.

Usuke ufihlelani ukuthi uyaphuza, ngoba phela siyakubona mase udakiwe.

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment
Zulu Jokes

Ukuzishadisa

Lokuzishadisa kwenu abazali benu bengatholanga lutho ngani,
akuve kuyinkinga ngoba anive nizohlupha mase nidlulile emhlabeni.

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment
Zulu Jokes

onesobho.

I ningi labantu besifazane alifuni ukungena emshadweni ngoba abakwazi ukupheka. Sengiyabona manje why no Dolly wabuya emendweni ngoba uMandla wayedla ushatini onesobho.

3
Create Image


Leave a comment
3


Leave a comment
Zulu Jokes

Nezangoma sezihlola Online

Haiy haiy haiy, Yabonake manje kudlaliwe ngathi.
Nezangoma sezihlola Online?

8
Create Image


Leave a comment
8


Leave a comment
Zulu Jokes

ngingakuncamela.

Ngendlela umsebenzi ongekho ngakhona la eSouth Africa.
Nakho ukuyochutha izinkukhu eKFC nge Diploma yami ngingakuncamela.

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment
Zulu Jokes

ibeke iqanda.

Ukuthi unezingane wena uzele akusho ukuthi uyakwazi ukwenza isex. Uyakhohlwa ukuthi akuthathanga mizuzu mingaki ukuthi inkukhu ibeke iqanda.

4
Create Image


Leave a comment
4


Leave a comment