Lamakhaza…anamanga
Nawo ayagodola.
Afunani eyndlini nasezingutsheni zethu mengagodoli?
Anamanga..