എന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്ത്കൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവൽസര ആശംസകൾ