ਮੁੰਡਾ – ਕਦੇ ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਨੀਂ ਪਰਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ?
ਕੁੜੀ – ਫੇਰ breakup ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ
ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਸੀਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਕਾਲੀ ੲੇ
ਜਲਦੀਂ ਜਲਦੀਂ ਸੌ ਜਾੳੁ
ਮਾਓੂ ਬਿੱਲੀ ਅਾੳੁਣ ਵਾਲੀ ੲੇ