Sub Categories

Li Decline li card e Cash build
Babe wakho Seka bhale kutsi
Jerome Ngomane

πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚I once sing this song

I miss you

She .. Said I miss you too !!!😒😩

A long distance Relationship song


Uve BBY mama atsi
Mtwana uyakhala utsi ngifake I pic profile yethu Ku Facebook


Sekuba nalokwe bafana
Kwekushaya I one nje leyi 1 vho
Kulale ngatsi kushashwe ngumphakatsi πŸ˜ˆπŸ˜ πŸ˜€πŸ˜πŸ˜‚πŸ˜‚


I can’t wait to have a car
Just to ignore call an be like
Sorry I was driving


Sesi mane siya jola akusitsi
Sonke leyowu bona umbuso wemshado πŸ˜€πŸ˜πŸ˜‚
Kusho Sesi sokhatsele ma out


Uhlangane ne x yakho solo yibi
Uze uyibute kutsi solo usangikwatele yini nge bubi


Ube sho kutsi today uyolala ugonile
Ube usho Slende
Siyoke sibone kutsi matsambo ake aba warm yini na πŸ˜†