Sort By: Default (Newest First) |Comments
Hausa Jokes

Ganiwa

Nagana Go Fisa So,O Imelwa Ke Mpa Ya Go Ganiwa


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

tabbas

Kajuri zamada makiyinka kotawanne hali saboda rayuwa batada tabbas

3
Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

matako ai

My ex bae just posted her new buy at bae ba mutima so me I was ba pa matako ai


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

aduniyar nan

gaskiya kin hadu sosai bantaba ganin diya mai kyau irinki ba aduniyar nan

3
Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

botxe

Hape geo sa nyako jola ore botxe


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

Ya Fraga N

Bae Romela R600 Ya Fraga
Ngwana Wa Gago O Rata Mollo Kudu.
Aowa Jwale Gona Ra Jewa Soh


Create Image


Leave a comment
Hausa Jokes

Pedi guy

When you wear a lingerie for a Pedi guy then he be like:

Aoow magatsaka wa swanelwa wena wa kae boshego so??

1
Create Image


Leave a comment