ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ
ਜਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਖੋਲ੍ਹੀ
ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਲੰਬੀ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜਰ ਲੈ ਲਵੋ
😜😂😜😂😜😂😜😂


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *