ਸੱਪ “Facebook” ਚੈਟ ਤੇ :
ਪਿਹਲਾ ਸੱਪ – ਫੂਸ….
.
ਦੁਜਾ ਸੱਪ – ਫੂਸ…
.
ਪਿਹਲਾ ਸੱਪ – ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ…
.
ਦੁਜਾ ਸੱਪ – ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ….
.
ਪਿਹਲਾ ਸੱਪ – ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ
ਫੂਸ…..
.
ਦੁਜਾ ਸੱਪ – ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ ਫੂਸ
ਫੂਸ……
.
ਪਿਹਲਾ ਸੱਪ – ਭਉ ਭਉ ਭਉ …..
.
.
.
ਦੁਜਾ ਸੱਪ – ਸਾਲਿਆ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ
ਤੇ, ਮੈਨੂ
ਪਤਾ ਸੀ (Fake id) ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ..’-p


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *