ਸਾਨੂੰ ਤਾ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆਈ ਆ,,, O:-)
,
,
,:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
,
,
ਜਾ ਤਾੰ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਜਾੰ ਪਹਿਲਾੰ ਹੀ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *