ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਜਲਦੀ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਪਰ
ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ
.
.
.
ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਚ ਆ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *