Punjabi Funny Status

dhaniya

ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ
– ਜਨਮ
– ਪੁੱਤ ਧਨੀਆ ਲੈ ਆਵੀਂ
– ਸੁਣੋ ਧਨੀਆ ਲੈ ਆਇਓ
– ਪਾਪਾ ਧਨੀਆ ਲੈ ਆਇਓ
– ਮੌਤ

35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *