ਠੰਡ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਇਕ ਫਾਇਦਾ ਜਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੇ
ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਵੋ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *