ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ: ਚੱਲ ਬਈ,
1 ਤੋ 10 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾ…
.
ਬੱਚਾ : 1……,?
.
.
..
2,
3,
4,
5,
7,
8,
9,
10,
.
ਅਧਿਆਪਕ : ਬਾਕੀ ਤਾ ਠੀਕ ਆ…
ਪਰ 6 ਕਿੱਥੇ ਆ ?
.
.
ਬੱਚਾ : ਮੈਡਮ, ਮੈ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ TV ਤੇ
ਦੇਖਿਆ ਸੀ..
..
ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ 6
ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ…


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *