Zulu Jokes

umtshado?

Asiyihlaziyeni bakwethu. UMelusi wayadinga umsebenzi kweleMelika, wafika wasebenza wenza izimali zakhe, wasethumela umbiko eZimbabwe ukuba abangakubo abamdingele umfazi omuhle ozithobileyo, ngesikhatshana batsho sebelitholile icishalanga, ngeviki elilandelayo wabuya ekhaya UMelusi, uthe nxa ekoBulawayo wahlangana letshatshazi lentombi isilingo samkhulela wasezibika kwavunyelwana, basuke baqonda eguest house baqeda ubusuku bekhona, ekuseni uMelusi wavuka elubhekise ngakibo eMagwegwe, wathi efika bathi unkosikaziwakho uphumile uyojika manje, ngesikhatshana wayesethelekile unkosikazi ayemdingelwe, uMelusi wathi ephakamisa ubuso wabona ngulowana obelele laye eguest house. Sithi laba bobabili bafeba yini kumbe uMelusi walala lomkakhe. Kumele uqhubeke yini umtshado?

2

One thought on “umtshado?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *