Zulu Jokes

Mufi uqoqe

Zihlobo ezinhle linjani ma kulomuntu owadobha I suitcase eyi Navy blue iqinile nje ilithambo ngo Dec yawiswa yimota eyayithwele isidumbu yawela endaweni zase Maphisa kodwa akwazakali kukuphi yayingabhalwanga I Gama ngeyomufi owayethwelwe manje kunzima umufi uyapoka sesizame yonke into ukuthi angapoki ufuna impahla zakhe siyacela owayidobhayo atshaye ucingo kule number 002363777373900 siyacela mpela awutshontshanga wadobha kodwa loba usizigqokile ziqoqe lezo zinto uzifake esuitcasin ziphindele kumnikazi uyasihlupha ubona sesibhala nje kunzima ngoba uzagcina esehlupha wena mazidobha siyacela ma wadobha tshaya ucingo I suitcase ngeyase St Joseph siyabonga yithi abakibo ka Mufi uqoqe konke okwakuphakathi uphindisele into zomufi Siyabonga

43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *