ਅਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਹਾ , ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਖਵਾਰੇ ॥
ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੁਕ ਆਉਦੀ ਹੈ
ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਲਾਗਾ ॥
ਜਮੁ ਲਜਾਇ ਕਰਿ ਭਾਗਾ ॥੧॥
ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ ?


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *