ਸਾਡੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਵੇਖਕੇ
ਨੱਕ ਚਾੜ ਦੀ ਸ਼ੂਦੈਣ ਜਿਹੀ…
ਇਹਨਾਂ Conventiea ਨੇ ਕਰ ਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਜਾਬੀ BAN ਜਿਹੀ…


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *