ਜਦ ਹੋਵੇ ਨਾਲ Boy Friend,
ਤਾਂ ਨਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਲਾ,
.
.
.
ਪਰ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਦ ਪੱਲਿਓ,
ਤਾਂ ਖਾਵੇ “ਕੁਲਚਾ” 5 ਰੁਪਏ ਆਲਾ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *