ਇਕ ਵਿਆਹ ਚ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ………
ਓਹਨੁ ਦੇਖ ਕੇ ਉਥੇ ਮੋਜੂਦ ਸਾਰਿਆ ਕੁੜੀਆ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗੀਆ….
.
ਵਿਆਹ ਚ ਇਕ ……..??
.
.
.
ਬਾਬਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਯਾ ਸੀ………
ਓਹਨੇ ਕੁੜੀਆ ਨੂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸਾਰੀਆ ਕੁੜੀਆ ਆਪਣਾ
ਮੁਹ ਧੋ ਕੇ ਆਓ …..
.
ਕੁੜੀਆ ਜਿਵੇ ਹੀ ਮੁਹ ਧੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆ ..
.
ਜਿੰਨ ਦੀਆ
ਚੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ.


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *