ਕੁੜੀ ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ
ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਝੱਟਪੱਟ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ
ਮੁੰਡਾ : ਓਹ ਮਾਈ ਗਾਡ , ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ?
ਕੁੜੀ : ਨਹੀਂ ਮੈ ਸਕੂਟੀ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਤਰਦੀ ਹਾਂ ।


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *