ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ , “ਜੇ ਤੂੰ
ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਂ ਛੱਡਿਆ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਡ
ਦੂੰ “……..
.
.
.
.
.
.
ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ
” ਜੇ ਤੂੰ Online ਨਾ
ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂ
ਛੱਡ ਦੂੰ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *