ਸਾਨੂੰ ਤਾ ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ Propose ਵੀ
ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ..
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕੁੜੀ ਨੂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਵਢ ਲਈ ??
ਮਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਖੀਆਂ ??
ਤੇਰੇ Bapu ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਰਖਿਆ


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *