Punjabi Funny Status

gym vs kudia

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ
ਜਿਮ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ
ਵਿਆਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ
ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ
ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ..

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *