ਆਹ ਜੈਜੀ ਬੀ
ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੀ ਹਿੱਟ
ਹੋ ਗਿਆ
.
.
. .
.
.
.
ਦੁਕਾਨਾ ਵਾਲਿਆ
ਨੇ ਬੂਟਾ ਦਾ ਰੇਟ ਚੱਕ ਤਾ…..


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *