ਕੋਈ ਉਡੱਦਾ ਕਾਂ ਜਾਂਦਾ
ਸੱਜਣ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੇ
ਤੇ ਲੱਗ ਮੋਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜਾਂਦਾ


Related Posts

One thought on “maut

  1. ਭਰ ਜਾਣ ਜ਼ਖਮ ਪਰ ਦਾਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਲ ਸੱਜਣ sry ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *