ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ
instagram ਦੀ D.p ਜਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਫੇਰ ੳੁਹਨੀ ਕ ਹੀ ਵਰਤਣਗੇ…


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *