ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ…
ਜਿੱਥੇ …..??
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਘਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀ ਕਰਦੀਆਂ
ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਿਆ ਦੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ….
.
ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਰਦ ਘਰੇ ਮਾਂਪਿਉ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀ ਕਰਦੇ
ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾ ਘੁਟਦੇ ਹਨ..!!


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *