ਕੁੜੀ ਹਸਮੁਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ..!
.
.
.
.
ਸੜ ਤਾ ਬਤਾਉ ਵੀ ਜਾਂਦਾ_


Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *