ਬਣ ਤੇ ਸਹੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ…..
ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰਾ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਆਖੀ.


Related Posts

One thought on “kafir

  1. ਕਿੰਝ ਦੀਈਏ ਦਰਜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਤਾ ਸਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਝਾ ਏ…
    ਤੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਤਾ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਸਬ ਕੁੱਜ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਏ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *