Punjabi Religiuos Status

barbadia


ਅਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ..ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ
ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ “ਮੜੀ” ਪਈ ਸੀ ਆਖਦੀ..”ਇਸ ਕੌਂਮ ਨੇ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ”

9

Leave a Reply

Your email address will not be published.