Punjabi Funny Status

suit

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ ਐੱਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੋ :

ਕੁੜੀਓੁ
ਇਕ ਸੂਟ ਨੂੰ 10 ਵਿਆਹਾਂ ਚ ਪਾ ਕਿ ਦਿਖਾਓ
ਫਿਰ ਮੰਨਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਓ ਸਾਡੇ
😃😃😃

5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *