Sort By: Default (Newest First) |Comments
Zulu Jokes

Mufi uqoqe

Zihlobo ezinhle linjani ma kulomuntu owadobha I suitcase eyi Navy blue iqinile nje ilithambo ngo Dec yawiswa yimota eyayithwele isidumbu yawela endaweni zase Maphisa kodwa akwazakali kukuphi yayingabhalwanga I Gama ngeyomufi owayethwelwe manje kunzima umufi uyapoka sesizame yonke into ukuthi angapoki ufuna impahla zakhe siyacela owayidobhayo atshaye ucingo kule number 002363777373900 siyacela mpela awutshontshanga wadobha kodwa loba usizigqokile ziqoqe lezo zinto uzifake esuitcasin ziphindele kumnikazi uyasihlupha ubona sesibhala nje kunzima ngoba uzagcina esehlupha wena mazidobha siyacela ma wadobha tshaya ucingo I suitcase ngeyase St Joseph siyabonga yithi abakibo ka Mufi uqoqe konke okwakuphakathi uphindisele into zomufi Siyabonga

21
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

i phansi kwami*

Namuhla amanzi okugeza awele impukane ngahle ngawalahla.
Angifuni doti phansi kwami*

35
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

zimbadada

Ngithi Moses khumula izimbadada ngoba lendawo incwele

Ibhayibheli libuye lisiqambele amanga, zazingekho izimoto ngalesa skhathi, bawathathap ama tyre okwa leziya zimbadada

17
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

impuphu”

Ugibele nomakhelwane etaxin umuzwe eseth”ndlulisa imali macela impuphu”

20
Create Image


Leave a comment
Zulu Jokes

usabe nokuphuma

U are ungly in such a way that usabe nokuphuma

17
Create Image