Zulu Jokes

WhatsApp group

Did you know that in every WhatsApp group there are these characters

馃憞馃徑馃憞馃徑馃憞馃徑馃憞馃徑馃憞馃徑馃憞馃徑馃憞馃徑

I. Amawuwu馃悶馃悶馃悶馃悶- laba ngababhowa ukubabona be-typer.

2. Impukane 馃悳馃悳馃悳馃悳- Balomsindo,abathuli….,ubingelela njalonje,morning morning. …

3. Impethu馃悰馃悰馃悰馃悰- ungambona etyper, wobakwazi yi nonsense yodwa ebhalwayo,uhlalengotshingayo-normally sends boring chats without respondents.

4. Ofudu馃悽馃悽馃悽- laba yibo abahlekiswa yi-joke yayizolo ekuseni, yilaba abafowada indaba zelast week or last year ebesethi nginikani izando zami.

5. Ingulube馃悥馃悥馃悥- laba ke yibo o-‘kikikikiki’ akula abakubhalayo okulengqondo.

6. Amagundwane馃悁馃悁馃悁馃悂- laba ngabangafuni ukuthi abanye bechaze umphakathi wegroup,uyahlohlela eyakhe ijoke eyakho ingakahlekwa.

7. Omalandelela馃惥馃惥- laba ngabamelela ukuthi abanye beqale becommente then labo sebelandela khonapho-Yibo oAmen馃檹

8.Amaxoxo馃惛馃惛馃惛- laba bayabhowa, baposta kanye ngenyanga.Ulast seen wabo ngowelast month.

9. Impankwa 馃馃- laba ngabakhatheleyo nje-2 minutes sephumile egrupini,2minutes later secela ukubiselwa.

10. Ubunyonyo馃悳馃悳馃悳- laba ngama P.H.D (Permanent Home Dweller)bahlala besegrupini.Always on line, akula okubakhuthayo and akula abanga-commenti ngakho.

11. Izipoki馃懟- laba benza ingani abakho vele, okwabo yikubala kuphela okupostwe ngabanye,abayenzi even u’kikikikiki’ .Babona igroup njengeLibrary.

12. Ama bhoza 馃ご馃従馃懜馃徑馃懆馃徑馃懆馃徑馃懆馃徑鈥嶐煉火煈煆金煈煆金煈煆解嶐煉籲gama group administrators bahlezi beqaphele sonke isimo kuma groups 馃憦馃徑馃憦馃徑馃憦馃徑馃檹馃徑

Ngabe wena ume kuphi lapho

Create Image


Leave a comment