Punjabi Religiuos Status

waheguru

ਹਿਂਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ…ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ…..
ਹਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਦੇਂ ਜਿਂਦਗੀ ਗੁਜਾਰੋ..
ਮੁਸ਼ਕਲਾ,ਦੁਖਾ ਦਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖਾਤਮਾ….ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿਂਦੇ ਰਹੋ….
ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ..

2 thoughts on “waheguru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *