Punjabi Religiuos Status

ramdas

ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਰਬਤਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ
ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ

4

3 thoughts on “ramdas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *